برای دلـــــم می نویســـم ...
برای روزهــایی که باشی و نبـــاشم...
برای روزهـــایی که جستجو کنی و نیابی ام...
برای روزهـایی که تو خوشـبختی هایت را جشن بگیری
و مـــن...
نـــه...
برای تو نمی نویســــم...
برای انـــــــدوه تازه ای می نویســـم ...
که در جـــــانم ریشه دوانده
و مــرا از خویشــتن خویش دور می سازد...
در تلاطم لحظه های تنهاییم ..
حتی تیکـــــــ تاک ساعت ها آزارم می دهد...
درمــــــــــانی ندارد...
خـــــــوب می دانــــــــــم

 

/ 2 نظر / 15 بازدید
مانی

همیشه اندوهها تازه می‌شوند... چرا؟